Các cháu:

  • Dy Yên - lớp 3
  • Bé Nghi - lớp 3
  • Ngọc Phúc - lớp 4
  • Bé Phương Vy - lớp 7

Những Cây Cọ Nhỏ